JANNE FLITTIG JACOBSEN - Foredragsholder i temaet seksuelle overgrep og incest    
     

 

Home Page Image
 

Foto: Hildegunn Andersen
 

 
 

Janne Flittig Jacobsen er gift og har to barn. Hun har jobbet innen temaet seksuelle overgrep og incest i åtte år. Av utdanning har hun bla. høgskole innen sosialpedagogiske fag.
 

 

 Referanser

Takk til Janne!

Noen foredrag er viktigere enn andre.
Noen foredrag gir på kort tid mer innsikt og forståelse enn års studier.
Noen foredrag er en opplevelse, griper tak i følelser, berører og stiller krav – krav til handling.

Janne ga meg et slikt foredrag. På to timer i september 2008 ble jeg kjent med hennes erfaringer som seksuelt misbrukt barn. Helt usminket ga hun sin egen og sin søsters fortelling, samtidig som hun ga alle seksuelt misbrukte barn et ansikt og en historie. På en troverdig og sterk måte fikk hun meg til å forstå (så langt mulig) hvilket helvete seksuelt misbrukte barn lever i, og hvordan de mister sin identitet.  Disse barna er fanget i en felle som er umulig å komme ut av, før andre voksne ser og frigjør dem fra nettet  av hemmeligheter pålagt av overgriperen. Dette er ødelagte liv og barn uten håp.

Samtidig anklager hun, med rette, samfunnets likegyldighet ovenfor disse barna. Hun viste eksempel på at boten for å hogge ned noen trær ulovlig, er høyere enn straffen for seksuelle overgrep mot barn, og oppmerksomheten rundt temaet er bemerkelsesverdig stille og usynlig. Derfor blir Jannes budskap enda viktigere og mange bør få del i hennes fortelling. Vi voksne har ikke lov å stille oss likegyldig til dette temaet.

Jeg har fulgt barnvernet i 30 år, og jeg har sett hvordan temaet har kommet – og senere gått. På begynnelsen av 90-årene var oppmerksomheten stor, temaet var fokusert. Så kom det en del saker der det ble stilt store spørsmålstegn ved barns troverdighet, og det ble taust. Også fra oss fagfolk. Når jeg hører Janne blir jeg skamfull.

Det jeg kan love er at jeg fra mitt ståsted som leder av barnevernet i Skien skal bidra til at vi igjen forsøker å gjøre mer for å nå disse barna.

Og en ting til: Janne holdt sitt foredrag etter en invitasjon til en fagdag hos politiet i Telemark, der også barnevernet i Skien og Porsgrunn var invitert. Takk til politiet for dette initiativet. Det gir håp, peker ut noen muligheter

Takk til deg Janne – du er en modig dame!

Ola Fadnes
Barnevernleder i Skien

 

Mental Helse Telemark arrangerte en fagdag, september 07, der seksuelle overgrep mot barn var tema. Det var et sterkt og personlig foredrag fra Janne Flittig Jacobsen. Hennes kunnskap om hvilke signaler barn gir, er av stor betydning i mitt arbeid. De signalene som gis er annerledes enn de jeg tidligere har sett etter. Jeg observerer, ser og hører barn på en annen og enklere måte, etter å ha hørt hennes foredrag. Både i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Hennes unike kompetanse er jeg takknemlig for å inneha. Ved at barn vet at jeg har denne kunnskapen, er det lettere for dem å kontakte meg.

Gunhild Kåsa Dehli
Ledende helsesøster

Bø Kommune

Nestleder/LAH - faggruppen Telemark

 

Psykiatritjenesten i Hjartdal kommune kom i kontakt med Janne F. Jacobsen gjennom et møte i brukerrådet her i kommunen i mai 2007.
Der representerte hun Mental Helse Telemark.
Vi i psykiatritjenesten fikk da vite litt om hennes bakgrunn, og at hun kunne komme tilbake til kommunen for å holde fordrag om temaet seksuelle overgrep og incest.
Psykiatritjenesten hadde egentlig tenkt å ha dette foredraget for krisegruppas medlemmer, men vi følte at dette var et veldig aktuelt tema for blant annet ansatte i skole- og helsesektoren.
Det kom vel 30 stykker på foredraget til Janne 4.september 2007.
I etterkant av dette har undertegnede fått mange positive tilbakemeldinger på at ”dette var det nyttig å få informasjon om”.
Mange har uttrykt at ”dette visste jeg mindre om enn hva jeg trodde osv.”
Janne er dyktig til å formidle budskapet på en rolig, informativ og troverdig måte, som vi som hørte henne kan få stor nytte av i jobbsammenheng. Janne har også sagt seg villig til at skole, helsepersonell og andre ansatte i kommunen kan kontakte henne ved behov.
Mye av det Janne tok opp i foredraget sitt er formidlet videre på gudstjeneste, menighetsråd og i flere andre sammenheng i etterkant i Hjartdal kommune.
Det er ikke tvil om at Janne har klart å sette fokus på dette viktige tema på en måte som virkelig har engasjert oss.
Psykiatritjenesten i Hjartdal kommune takker Janne for dette viktige foredraget og anbefaler andre kommuner å kontakte henne.

Mona Gundersen
Psykiatrikoordinator i Hjartdal kommune.

 

Janne Flittig Jacobsen, holdt den 12. juni 2007 en orientering om ”Overgrep og vold mot barn” i Utvalg for oppvekst og omsorg i Sauherad kommune.

Orienteringen om dette vanskelige og taushetsbelagte området ble gitt på en grundig og stillfarende, men dypt engasjerende måte, delvis basert på hennes egne opplevelser i barndom og ungdom. Den gjorde sterkt inntrykk på utvalgets medlemmer og fagpersoner fra skole og barnehage som var til stede. Dette viste seg ikke minst ved de spørsmål og kommentarer som fulgte etter orienteringen.

Jeg tror at alle som fikk del i denne orienteringen, vil være mer lyttende og ha varere antenner for signaler som måtte komme fra barn som er utsatt for overgrep av ulike slag.

Torbjørn Omholt,
leder for Utvalg for oppvekst og omsorg i Sauherad kommune.

Vi må kjempe sammen mot overgrepene!
Overgrep mot barn er noe av det mest avskyelige jeg kjenner til i vårt samfunn. Vi har bruk for alle gode krefter som kan bidra til å få en slutt på dette.

Janne Flittig Jacobsen er en slik kraft. Selv etter å ha blitt utsatt for overgrep i sin egen barndom, og fordømmelse av egne naboer og sambygdinger, har hun mobilisert krefter til å kjempe denne kampen. Først og fremst for å bidra til at andre ikke blir ofre for det samme som henne, og for å hjelpe de som er blitt det. I denne kampen fortjener hun all den støtte hun kan få.

Fra Regjeringens side vil vi bidra til dette arbeidet, blant annet med å sikre så mye kunnskap som mulig om omfanget av overgrep, fremskaffe dokumentasjon på hvordan vold og overgrep skader barna, og utvikle informasjon til alle som arbeider med barn slik at barn som kan være i faresonen blir sett og kan få hjelp. Ikke minst arbeider vi med å utvikle forebyggende tiltak, blant annet gjennom foreldreveiledning og prosjekter i skolen.

Informasjon, opplysning og formidling av erfaringer er viktig i dette bildet. På vegne av barn som er i faresonen, eller som selv er blitt ofre for overgrep, takker jeg for at vi har personer som Janne blant oss. Jeg håper mange vil hjelpe henne i dette arbeidet.

Karita Bekkemellem
Tidligere barne- og likestillingsminister.

"Undertegnede var så heldig å være til stede under et foredrag av Janne Flittig Jacobsen gitt til Hovedutvalget for skole, helse og kultur i Bø kommune. Temaet var seksuelle overgrep mot barn og unge. Janne har selv vært utsatt for grove overgrep og har valgt å stå frem med sin historie. Historien, presentasjonen og ikke minst den faglige tilnærmingen gjorde et meget sterkt inntrykk. Hun formidlet et vanskelig tema på en åpen og troverdig måte og klarte å utfordre en rekke fagpersoner som var til stede. Alle som var til stede hadde mye å lære av hennes tanker og ideer. For de som jobber med eller har ansvar for et slikt eller lignende tema vil det å høre Janne etter min mening være svært nyttig."
Per Espen Fjeld, leder Bø Venstre.

”21. november 2006 held Janne Flittig Jacobsen eit foredrag for Helse- skule og kulturutvalet i Bø kommune. Temaet dreide seg om ”opplevingar, erfaringar og refleksjonar kring det å vekse opp under svært vanskelege tilhøve”.

Janne kom med eit engasjert og ærleg foredrag. Dette er eit tema det må vere vanskeleg å snakke om, men ho gjorde det med innleving og var i stor grad open. Det ho fortalte var gjennomtenkt og ho hadde kontroll i måten ho framførte det på. Ho bygde presentasjonen på eigne opplevingar, men drog og inn litteraturfagleg kunnskap om emnet.

Janne var trygg i måten ho framførte foredraget sitt på, hadde god kontakt med dei som hørte på og stilte seg open for spørsmål både undervegs o etter at ho var ferdig. Eg opplevde dette som eit engasjerande foredrag, ho hadde verkeleg noko å kome med, noko også responsen i form av spørsmål frå mange av tilhørarane må støtte opp under.”

Svein Aas Pedersen
Einingsleiar for sosiale tenestar, Bø kommune.

 

”Det sterke og djupt personlege innlegget som Janne Flittig Jacobsen hadde, førte til ei rekke reaksjonar hjå dei som var til stades. Felles var at alle la til grunn ei erkjenning av at dette området framleis var prega av tabuførestillingar og redsle eller uvilje i høve til å ta temaet opp, både i fagmiljø, mellom politikarar og hjå folk flest, noko som igjen skapte store problem for dei som hadde vorte utsette for slike overgrep.

Både dei fagfolka som var til stades og politikarane var opptekne av at slike drøftingar var viktige for å få satt lyset på dette problemet. Dei overordna måla må vere å sikre større åpenhet generelt, og å etablere ei tiltakskjede som både kan sikre den som opplever overgrep betre oppfølging, og samstundes verke førebyggjande i høve til eventuelle overgriparar.

Som kommunalsjef i Bø kommune, med medansvar for dette arbeidsområdet, opplevde eg at denne temadrøftinga var eit viktig steg på vegen for å få etablert eit betre tilbod for dei som har opplevd slike overgrep.”

Helge Vreim
Kommunalsjef Bø kommune.